Giriş Yap

LexiQamus hesabı oluştur


Üyelik Sözleşmesi

Giriş

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”, “sağlayıcı” LexiQamus tarafından belirlenen kullanıcı adı ve giriş şifresine sahip olacak Üye tarafından, www.LexiQamus.com alan adlı web sitesinin, bu alan adına bağlı alt alan adlı sitelerin ve bu siteye ait tüm uygulamaların, sitede yer alan bilgilerin, metinlerin, verilerin, eser vasfını haiz olan ya da olmayan herhangi bir fikir ve sanat ürünü, görsel, işitsel ve/veya görsel-işitsel öğelerin, linklerin, bağlantıların, sunulan hizmetin ve her türlü içeriğin kullanım koşullarını ve Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir.

Üye, işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni web sitesinin bulunduğu dijital ortamda elektronik olarak onay vermesi ile kabul ettiğini, söz konusu onay ile birlikte üyelik işleminin tamamlandığını ve işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girdiğini, Sözleşme hükümlerinin tamamını okuduğunu, anladığını, onayladığını ve Site’de yer alan “Gizlilik Politikası” metninin işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası ve eki olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

1. Tanımlar

İşbu Sözleşme metninde,

Sağlayıcı: Başakşehir Mah. Bahçetepe Sitesi, Başakşehir / İstanbul adresinde faaliyet gösteren ve www.LexiQamus.com alan adlı internet sitesinin sahibi ve içerik sağlayıcısı olan LexiQamus’u;

İçerik: www.LexiQamus.com adresinde yer alan web uygulaması, buna bağlı alt adreslerde bulunan uygulamaları ve inovatif arama motorunu;

Kişisel Veri: Site’ye üye olmak amacıyla, Üye’nin kendi rızasıyla dijital ortamda sağladığı ad, soyad, e-posta adresi, yaş ve cinsiyet bilgileri ile Site’ye sosyal medya hesaplarıyla bağlanması durumunda, Üye’nin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler ve Üye’yi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgiyi;

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen herhangi yolla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;

Site veya Web sitesi: LexiQamus adı altında üçüncü kişilerin erişimine sunulacak olan arama motoru ve içeriğin yer aldığı www.LexiQamus.com alan adlı web sitesini ve söz konusu web sitesine ilişkin geliştirilen/geliştirilecek diğer tüm internet tabanlı veya yerel uygulamaları;

Sözleşme: LexiQamus üyelik sözleşmesini;

Üye: LexiQamus tarafından talep edilen bilgileri kendi rızasıyla eksiksiz sağlayarak ve işbu Sözleşme’yi kabul ederek üye olan, kendi belirleyeceği kullanıcı adı ve şifre ile Site’ye giriş yapabilen, www.LexiQamus.com alan adlı web sitesini, uygulamaları, alt siteleri kullanan ve yararlanan, işbu Sözleşme’nin tarafı olan kişi/kişileri ifade etmektedir.

2. Üye’nin Hak, Beyan ve Yükümlülükleri

2.1. Siteye üye olmak isteyen gerçek kişiler, işbu Sözleşme’nin şartlarını dikkatlice okuduklarını; üyelik bilgilerini kendi rızalarıyla, gerçeğe uygun, eksiksiz ve gerektiği gibi doldurarak veya kendilerine ait sosyal medya hesapları üzerinden bağlanarak veya sağlanan diğer yöntemlerle Sözleşme’de yer alan şartları tamamen kabul ettiklerini ve Site’ye üyeliklerini gerçekleştirdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

2.2. Üye, Site’ye kayıt için vermiş olduğu bütün kişisel bilgileri kendi rızasıyla sağladığını, LexiQamus tarafından Kişisel Verilerin İşlenmesini kabul ettiğini, söz konusu bilgilerin doğru ve kendisine ait olduğunu, aksi takdirde hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olduğunu; sitenin ve yöneticilerinin bu nedenle herhangi bir zarara uğraması halinde, her türlü zararı ayrıca bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini ve bu hallerde üyeliğinin LexiQamus tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.3. Üye, oluşturduğu kullanıcı adı ve şifresini üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını; kullanıcı adı ve şifrenin seçimi, gizliliği ve korunmasının tamamı ile kendi sorumluluğunda olduğunu; LexiQamus’un kullanıcı adı ve şifre kullanımından doğacak zararlardan kesinlikle sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, kendisi hakkında vermiş olduğu kişisel bilgiler ile Site’ye giriş ve bağlantı ile kullanım kayıt ve bilgilerinin, bunlara ait verilerin saklanmasını, depolanmasını, yedeklenmesini, silinmesini, kayıt altına alınmasını, kontrol edilmesini; işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası çerçevesinde Kişisel Verilerin İşlenmesi’ni kabul eder.

2.4. Üye’nin kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresi Üye’ye özeldir ve Üye bu elektronik posta adresi ile tek üyelik oluşturma hakkına sahiptir; aynı elektronik posta adresi ile iki farklı üyelik oluşturulamaz. Üye, Site’yi sadece kişisel amaçla ve LexiQamus tarafından belirlenen kullanım koşulları kapsamında kullanma hakkına sahiptir. Üye, Site’ye üyeliğini ve işbu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini devir ve temlik edemez.

2.5. Üye, Site’den alacağı hizmeti yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kurallara, Site’de belirtilen Gizlilik Politikasına ve işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanacağını ve Site’ye giriş dahil bütün hizmetlerden yararlanmak, ana sayfa ve alt sayfalarda gezinmek, arama motorunu kullanmak, her türlü İçerik’e erişmek dahil Site’de gerçekleştireceği bütün eylemlerde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, üçüncü kişilerin kendi şifresi ile bu yönde uygunsuz kullanımı olması halinde de, söz konusu kullanımı engelleyeceğini; işbu maddede yer alan taahhütlerine aykırı hareket etmesi halinde LexiQamus tarafından işbu Sözleşme'nin derhal, ayrıca bir bildirimde bulunmasına gerek olmaksızın tazminatsız olarak feshedilebileceğini veya askıya alma dahil uygun görülen bir tedbirin uygulanacağını; böyle bir durumda üyeliğinin son bulacağını ve her türlü zararını tazmin etme hakkının saklı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.6. Üye, LexiQamus’un veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılımına, veritabanına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek veya hasar verecek şekilde işlemler yapamaz, müdahalelerde bulunamaz; Site’yi bu şekilde ya da üçüncü kişilerin LexiQamus hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz. Bu kapsamda Üye, hiçbir şekilde Site’nin işleyişini aksatmayacağını ya da aksatmaya teşebbüs etmeyeceğini, Site’nin bağlantı, işleyiş, cihaz ve unsurlarına, verilerine zarar vermeyeceğini; LexiQamus ve bağlantılı veya yetkili kişilerce kullanılan program ve bağlantılarla ilgili olarak mevcut kod, şifre ve verileri kullanım amacı dışında değiştiremeyeceğini, kopyalamayacağını, paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.7. Üye, kendi bilgisayarı, her türlü mobil cihaz ile bunlarla sınırlı olmaksızın Site’ye erişim sağlayacağı her türlü cihazda meydana gelebilecek arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu; Site’ye erişmekte kullandığı ve hizmetlerden yararlandığı bilgisayar, telefon vb. elektronik cihazların, kablolu, kablosuz her türlü internet erişiminin, bağlantılarının güvenliğini de sağlamak zorunda olduğunu; bu hususta gereken tedbirleri almayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Site’ye bağlantı nedeniyle Üye’nin kendi bilgisayarı, telefonu ve kişisel verilerinin ve üyelik bilgilerinin korunması hususunda, tüm sorumluluk Üye’ye aittir.

2.8. Üye, LexiQamus tarafından sağlanan hizmeti hukuka uygun amaçlarla kullanacağını, internet bağlantısı nedeniyle gerçekleşecek trafik sırasında oluşabilecek zararlardan LexiQamus’un sorumlu olmadığını/olmayacağını, internete erişim sırasında üçüncü kişilerce ağ üzerinden gerçekleştirilebilecek saldırılara karşı antivirüs, antispam (istenmeyen elektronik posta engeli), firewall (güvenlik duvarı) gibi güvenlik önlemleri almanın tamamen kendi sorumluluğunda bulunduğunu ve güvenlik önlemlerinin alınmamış olması sebebiyle uğrayabileceği herhangi bir zarardan Site ve yöneticilerin sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.9. Üye hiçbir şekilde Site’yi, sunulan hizmeti kullanarak diğer kullanıcılara ve/veya diğer kişi, kuruluş, kurumlara, topluma veya toplumun bir kesimine karşı tehdit, vahşet, hakaret, taciz edici, pornografik, kişileri yanıltıcı, aldatıcı, eksik ve hatalı unsurlar içeren; suça, ırk ve etnik saldırıya teşvik eden ve suç unsuru oluşturabilecek yorum ve bilgiler dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer ilgili mevzuata ve uluslararası anlaşmalara aykırı olan, suç veya kabahat olarak sayılmış eylemleri, fiilleri işlemeyeceğini, bu yönde sözler sarf etmeyeceğini; bu tür eylem ve fiillerin oluşmaması için gereken hassasiyeti göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hususta doğacak bütün cezai ve hukuki sorumluluk Üye’nin kendisine ait olacaktır.

2.10. Üye, Site’de ve/veya bağlantılı linklerde yer alan reklamların tanıttığı, taahhüt ettiği ürün veya hizmetler kapsamında LexiQamus’un veya bağlantılı olan kurum, kuruluş ve kişilerin hiçbir taahhüdü, hukuki ve/veya cezai anlamda sorumluluğu bulunmadığını; söz konusu ürün ve/veya hizmetlere ilişkin LexiQamus ve/veya bağlantılı olan kurum, kuruluş ve kişilerden herhangi bir hak, alacak, bedel vb. talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. LexiQamus’un Hak, Beyan ve Yükümlülükleri

3.1. LexiQamus, Site ve İçerik üzerinde hak sahibidir. Site’nin ve/veya İçerik’in Kullanım koşulları dahilinde Üye tarafından kullanılması, Üye’ye Site’nin ve/veya İçerik’in hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkının sahipliğini ve/veya Site ve İçerik üzerinde herhangi bir şekilde tasarrufta bulunma hakkı vermez.

3.2. LexiQamus’un, Site’de ve/veya bağlantılı linklerde yer alan reklamların konusu olan ürün veya hizmetlere ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.3. LexiQamus, işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası ve İletişim İzni çerçevesinde Üye’ye ait her türlü bilgi ve kayıtları resmi makamlarla paylaşabilir, kendisi kayıt altına alabilir, kontrol edebilir, yedekleyebilir, saklayabilir ve sair şekillerde İşleyebilir.

3.4. Site’nin ve bu kapsamda LexiQamus hizmetinin kullanımının sınırını ve şeklini, üyelik şekillerini ve Üye’nin faydalanabileceği hizmetleri, Üye’nin muvafakati aranmaksızın, tek taraflı olarak değiştirebilir. Site’nin tamamı veya bir bölümünü, belirli bazı hizmetleri veya hizmetlerin tamamının kullanımını, dilediği zaman ücretli hale getirebilir. Üye’nin bir hizmetten daha önce yararlanmış olması, tekrar aynı hizmetten aynı şartlarla faydalanacağı anlamına gelmemektedir. LexiQamus, Site’ye erişimin ve Site’deki hizmetlerden Üye’nin yararlanmasının sürekli, kesintisiz olacağı, Site’nin ve erişimin güvenli ve hatasız olacağı veya hizmetlerin (kalitesinin) aynı şartlarla olacağı yönünde bir taahhüdü bulunmamaktadır.

3.5. LexiQamus gerekli gördüğünde hiçbir süre sınırlaması olmadan Site’nin ulaşılabilirliğini ve sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı LexiQamus’un Üye’ye veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

3.6. LexiQamus, Üye’nin Site’yi kullanması sırasında kullanıma ait sayfalarda bulunduracağı bilgilerin, kayıtların, mesajların, yazıların bazılarını veya tamamını uygun göreceği şekilde ve uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Üye, yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı site ve yöneticilerin hiçbir sorumluluğu bulunmadığını ve bunlardan herhangi bir hak, alacak, bedel ve sair maddi, manevi hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Fikri ve Sınai Haklar

4.1. Site'nin tasarım, metin, yazılım, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm öğeleri, LexiQamus’un hak ve/veya eser sahibi olduğu her türlü fikir ve sanat ürünü, her türlü İçerik, knowhow, isim, logo, marka, endüstriyel tasarım vb. sınai ürünler LexiQamus’a aittir veya lisans alınarak kullanılmaktadır. Üye, Site’de yer alan metinler, görüntüler, her türlü görsel, işitsel ve/ veya görsel-işitsel öğeler, videolar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın İçerik’in tamamını ve/veya bir kısmını ve/veya LexiQamus’a ve/veya üçüncü kişilere ait fikri ve sınai ürünleri Site’den kopyalayamaz, değiştiremez, başka bir mecrada teşhir edemez, paylaşamaz, hiçbir amaçla yayamaz, kaydedemez, çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz, pazarlayamaz, kiralayamaz, satamaz, herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin erişimine/kullanımına sunamaz ve/veya üçüncü kişilere iletemez. Üye, belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere, İçerik’i Site’ye ve/veya İçerik’in “5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”, “6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu”, “5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”, “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu”, “551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükümde Kararname”, “5237 sayılı Türk Ceza Kanunu” dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm mevzuat uyarınca hak ve/veya eser sahipleri olan kişilere ve her türlü üçüncü kişiye maddi veya manevi olarak zarar verecek şekilde ve/veya mevzuata aykırı olarak kullanmayacağını, kullanılmasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. Üye, madde 4.1’de yer alan taahhütlerine aykırı davranarak, LexiQamus’un ve/veya ilgili üçüncü şahısların haklarını ihlal etmesi durumunda, işbu Sözleşme'nin LexiQamus tarafından tek taraflı olarak derhal, tazminatsız şekilde feshedilebileceğini; ihlal sebebiyle hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını; LexiQamus’un ve/veya ilgili hak sahiplerinin herhangi bir hukuki, idari veya cezai yaptırım, dava ile karşı karşıya kalması halinde tek muhatabın kendisi olacağını ve maddi-manevi, menfi-müspet her türlü zararı ve/veya LexiQamus’un üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı bedelleri ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Fesih

5.1. LexiQamus, dilediği zaman, işbu Sözleşme uyarınca Üye'ye verdiği hizmeti, temin ettiği ayrıcalıkları kalıcı veya geçici olarak durdurabilir; hizmeti ve Site’yi ve İçerik’i, kullanım şeklini ve amacını, kullanım, erişim ve yayınlama tekniğini değiştirebilir; kullanım süresini uzatıp/kısaltabilir, kullanımını kısıtlayabilir veya tamamen durdurabilir, kısmen ve/veya tamamen ücretli hale getirebilir; kullanım amaçlarında her türlü değişikliği yapabilir ve Üye ile yapılmış olan işbu Sözleşme’yi ve Gizlilik Politikası ve İletişim İzni metnini sona erdirebilir veya değiştirebilir.

5.2. Üye, Sözleşme’nin ve/veya eki olan Gizlilik Politikası ve İletişim İzni metninin herhangi bir hükmüne aykırı davrandığı takdirde, LexiQamus, gerekli müdahalelerde bulunma, üyeliği askıya alma, hizmetleri ve erişimi tamamen veya kısmi olarak sınırlama, üyeliğe son verme hakkına sahiptir. Üye, işbu Sözleşme’ye ve/veya ekine aykırı davranması halinde, LexiQamus’un maddi-manevi, müspet-menfi her türlü zararını ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. Üye, üyeliğini tek taraflı olarak iptal etse veya üyeliği LexiQamus tarafından durdurulsa/askıya alınsa/sonlandırılsa dahi, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği eylem ve fiillerden dolayı her zaman, şahsen sorumlu olacaktır.

6. Diğer Hususlar

6.1. Üye, işbu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve/veya yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir ve temlik edemez. LexiQamus, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve/veya yükümlülüklerini kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edebilir.

6.2. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün iptal edilmesi veya kanunlara aykırı olması halinde, bu durum, geçersiz veya ifa edilemez sayılan hükümler dışındaki Sözleşme hükümlerini geçersiz kılmaz ve aynı şekilde, geçersiz veya ifa edilemez sayılan hükümlerin, uygulanabilmesi mümkün başka şahıs veya durumlara uygulanmasını etkilemez. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün bu şekilde iptal edilmesi veya geçersiz olması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri, kanunların izin verdiği ölçüler içinde geçerli ve ifa edilebilir olacaktır.

6.3. LexiQamus, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda Site’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

6.4. Üyeler LexiQamus'un kendileriyle e-posta ile pazarlama, güncelleme veya ilgili amaçlarla iletişime geçmesine izin verir. Ancak, üyeler diledikleri zaman abonelikten çıkabilir.

7. Veri Paylaşımı

7.1. Üye, işbu Sözleşme’yi ve “Gizlilik Politikası ve İletişim İzni”ni kabul etmekle, kendi rızasıyla paylaşmış olduğu kişisel verilerin, tarafına çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve şahsına özel reklam, satış, pazarlama, anket, rezervasyon ayrıcalığı ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi, yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama/mobilweb kullanımınızı kişiselleştirmek, İnternet Sitesi’ne nereden bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama/mobilweb üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı/mobilweb’i nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil olmak üzere; web sitesini/mobil uygulamayı/mobilweb’i nasıl kullandığınızı belirlemek amacıyla toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu kişisel verilerin, aynı amaçlara yönelik olarak; doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı tüm iştiraklerimiz/bağlı ortaklıklarımız, hakim şirketimiz ve onun doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı tüm iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile bizimle iş ilişkisi içinde olan, veri koruması ve güvenliği konusunda hukuken ve teknik olarak LexiQamus ile aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle paylaşılacaktır.

7.2. Üye, kendi rızasıyla paylaştığı verilerinin, çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla kullanılmasına ve işlenebilmesine rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. Delil Sözleşmesi

Üye, LexiQamus’un her türlü dijital kayıtları dahil defter ve kayıtları, mikrofilm ve İnternet Sitesi’nin kayıt ve verilerinin, veri tabanında yer alan her türlü bilginin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 anlamında geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında, uygulanmasında ve Üye ile LexiQamus arasında çıkabilecek ihtilafların çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır.

Sözleşme’nin uygulanmasından ve/veya LexiQamus tarafından Üye’ye verilecek hizmetin kullanımından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

10. Yürürlük

10.1. Üye, tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, anladığını, Sözleşme koşullarına uygun davranacağını ve Sözleşme’yi LexiQamus’un kurduğu sistem ile dijital ortamda elektronik olarak onayladığını kabul, bir örneğinin mali yükümlülük altına girmeden hemen önce üyelik için sağladığı e-posta adresine gönderildiğini beyan ve taahhüt eder.

Üye, e-posta adresini yazıp, şifresini belirledikten sonra “LexiQamus Üyelik Sözleşmesi’ni ve Gizlilik Politikası ve İletişim İzni’ni okudum ve kabul ediyorum” yazılı kutuyu işaretleyip veya kendisine gönderilen  sözleşme örneğini havi e-postada yer alan aktivasyon bağlantısına giderek onaylaması ile birlikte kabul beyanının LexiQamus kayıtlarına geçmiş olduğunu, bu anda Sözleşme’nin kurulmuş ve herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın yürürlüğe girmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşme koşullarını kabul ederek üyeliğini gerçekleştiren kişiler daha sonra koşulların geçersiz olduğunu, Sözleşme’yi kabul etmediklerini iddia edemezler.

10.2. Üye, Sözleşme’nin güncel halini her zaman Site’de bulabilir ve LexiQamus tarafından meydana getirilen güncellemeleri okuyabilir. LexiQamus gerekli görür ise Üye’nin onayına sunarak, gerekli görüldüğü takdirde değişiklikleri onaylaması için sözleşmenin yeni hali üyenin e-posta adresine gönderilerek onayı talep edilebilir. Üye, Sözleşme koşullarında yapılan değişiklikleri takip etmekle yükümlü olduğunu; değişiklikleri bilmediğini ileri sürerek Taraflar arasındaki Sözleşme iradesinin son bulduğunu, Sözleşme’nin yürürlükten kalktığını ileri süremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.